Dovekie - Ninigret Pond, Charlestown

Photo by Barbara Sherman, 22-Dec-2013